Integritetspolicy

 

 

Integritetspolicy Bernadottekylberg.com

1 Introduktion

Bernadotte & Kylberg AB, org. nr 556856-7969 (“B&K”, “vi”, “vår” eller “oss”) värnar om din personliga integritet. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats bernadottekylberg.com (”webbplatsen”), när du lägger en beställning hos oss, eller om du kommunicerar med oss via vår kundservice.

I den här integritetspolicyn (”Integritetspolicyn”) beskrivs vilka personuppgifter B&K, i vår roll som personuppgiftsansvarig, samlar in om dig och för vilka ändamål, personuppgifterna behandlas. I den här Integritetspolicyn används termen ”behandling” för alla behandlingsaktiviteter som involverar dina personuppgifter, inklusive t.ex. insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

Med ”tillämplig dataskyddslagstiftning” avses all lagstiftning och reglering, inklusive sådan reglering som utfärdats av den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter, och särskilt deras rätt till personlig integritet avseende behandlingen av deras personuppgifter. Detta inkluderar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt lagar och reglering som kompletterar GDPR.

Med ”personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan vara exempelvis namn, personnummer, adress, mejladress, och telefonnummer, men det kan också vara olika krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till contact@bernadottekylberg.se.

2 Vem är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna?

Bernadotte&Kylberg AB, org.nr 556856-7969, Västmannagatan 41, 113 25 Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter så som framgår av denna Integritetspolicy.

3 Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifter om dig som vi inhämtar i samband med din användning av webbplatsen. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis fyller i dina uppgifter i samband med att du lägger en beställning på vår webbplats och anger ditt namn, e-postadress och telefonnummer, när du registrerar dig för nyhetsbrev, skickar e-post eller meddelanden via vår webbplats, eller ringer eller tar kontakt med vår kundtjänst.

Du kan alltid avstå ifrån att lämna frivillig information till oss, t.ex. när du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbplats eller via e-post. En del personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna hantera din beställning eller tillhandahålla dig vissa av våra tjänster. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kan det hindra oss från att hantera din beställning eller tillhandahålla dig vissa av våra tjänster eller prestera i enlighet med vad du förväntar dig av oss.

4                  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

4.1              Hantera din beställning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina beställningar som du gör via webbplatsen, inklusive framtagande av din kundkorg, utskick av beställnings- och leveransbekräftelser, leverans av din beställning samt hantering av returer och reklamationer.

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

>                   Namn

>                   E-postadress

>                   Telefonnummer

>                   Adress

>                   Information om din beställning

>                   Betalningsuppgifter

Vi sparar informationen i 36 månader efter att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Vid eventuell tvist kan vi komma att spara uppgifter längre i den mån det krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Rättslig förpliktelse. Viss behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund. Sådana skyldigheter inkluderar utskick av beställnings- och leveransbekräftelser och hantering av returer enligt bland tillämplig konsumentlagstiftning.

Berättigat intresse. Hantering av kundkorgen är ett nödvändigt steg i beställningsprocessen och det går inte att ingå avtal på webbplatsen utan behandling av dina personuppgifter. Eftersom du själv begär att vi ska behandla informationen genom att lägga en vara i kundkorgen anser vi att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna som är nödvändigt för att möjliggöra köpet. Behandling för att hantera returer och reklamationer är även nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss vid eventuella rättsliga anspråk.

 

4.2              Administration av betalning av köp och bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera betalningen av ditt köp samt för bokföringsändamål.

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

>                   Namn

>                   E-postadress

>                   Telefonnummer

>                   Adress

>                   Information om din beställning, inklusive ordernummer

>                   Betalningsuppgifter

>                   Betalningshistorik

Vi lagrar informationen i sju år eller i enlighet med god bokföringssed och gällande bokföringslagstiftning.

Rättslig grund

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Rättslig förpliktelse. Viss behandling är nödvändig för att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser föreskrivna i bland annat bokföringslagen.

 

4.3              Hantering av kundservice

Dina personuppgifter kan användas när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller reklamation, för att ge dig den kundservice du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Beroende på ditt ärende kan vi även behandla dina personuppgifter för att hantera och utreda eventuella klagomål, reklamationer och/eller andra kundserviceärenden.

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

>                   Namn

>                   E-postadress

>                   Telefonnummer

>                   Adress

>                   Information om din beställning, inklusive ordernummer

>                   Betalningsuppgifter

Vi lagrar informationen i tolv månader efter avslutat kunderviceärende. Vid eventuell tvist kan vi komma att spara uppgifter längre i den mån det krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice, inklusive att kunna besvara dina frågor och kommunicera med dig på ett korrekt och fullständigt sätt.

 

4.4              Utskick av nyhetsbrev och tillhandahållande av information

När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev och andra utskick till dig. Du kan närsomhelst avbryta din prenumeration. Information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet eller utskicket.

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

>                   Namn

>                   E-postadress

Vi behandlar dina personuppgifter tills du meddelar oss om att du inte längre önskar får nyhetsbrev eller utskick från oss.

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter. Vårt berättigade intresse förstärks av att du godkänner att vi gör utskick av nyhetsbrev till dig och att du inte senare har avregistrerat dig. Om du väljer att avregistrera dig från våra utskick kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

 

4.5              Utvärdera och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Vi använder cookies för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Cookies används för att avgöra längden och antalet sidvisningar på webbplatsen, för att hålla reda på hur besökaren hittade till webbplatsen och för att identifiera unika besökare.

Informationen som skapas av cookies genom din användning av webbplatsen används i syfte att utvärdera hur webbplatsen används för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur.

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

>                   IP-adress

>                   Uppgifter om IT-utrustning

>                   Loggdata

Vi lagrar informationen upp till 24 månader. För mer detaljerad information, se vår Cookie Policy.

Rättslig grund

Samtycke. Vi samlar in information genom användning av kakor baserat på ditt samtycke. För mer information om vår användning av kakor, läs vår Cookie Policy.

 

5 Mottagare som vi delar dina personuppgifter med

5.1               Andra personuppgiftsansvariga

I de fall det är nödvändigt kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra. Mottagaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inte annat anges av oss. All behandling och överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivning i denna Integritetspolicy. Vi vidtar alla rimliga legala-, tekniska- och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

5.2              Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter överför vi personuppgifter till externa parter, såsom till tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa leverantörer levererar tjänster inom bl.a. följande områden: IT (t.ex. datalagring) och support (t.ex. support av IT-infrastruktur). Dessa externa parter utgör personuppgiftsbiträden åt B&K och får enbart behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner inte för sina egna ändamål. B&K är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som våra tjänsteleverantörer utför på våra vägnar.

5.3              Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Våra tjänsteleverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall, t.ex. i samband med support, kan vissa uppgifter komma att behandlas i länder utanför EU/EES, såsom USA. Överföringar av personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Skyddet för personuppgifter i samband med överföringar utanför EU/EES säkerställs antingen genom (i) Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, (ii) de rättssäkerhetsgarantier som Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses, SCC) erbjuder, eller (ii) genom att leverantören har anslutit sig till EU-U.S. Data Privacy Framework. Skyddet kompletteras med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och anonymisering/pseudonymisering.

Om du har frågor om B&K:s överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES, kontakta oss gärna via kontaktuppgifterna som finns angivna under avsnitt 8 nedan. Du har rätt att erhålla en kopia av all dokumentation som visar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter vid en överföring till ett tredjeland.

Klicka här för att läsa mer om tredjelandsöverföringar.

6 Säkerhetsåtgärder

B&K är måna om att dina uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa åtgärder vid behandlingen av de uppgifter vi samlar in. Vi vidtar också åtgärder för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

7 Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du särskilda rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du kan skicka förfrågningar om utövandet av dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns angivna under avsnitt 8 nedan.

Du har under vissa omständigheter rätt att utöva följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att vi bekräftar huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet kan du få tillgång till personuppgifterna och ytterligare information som rör behandlingen (t.ex. ändamålen med behandlingen). Du har också rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Göra invändningar mot viss behandling

Du har, av skäl som avser din specifika situation, rätt att göra invändningar mot sådan behandling av personuppgifter som avser dig, om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse. I så fall kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina personuppgifter som är baserad på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vårt berättigade intresse överväger ditt integritetsintresse eller att behandlingen är nödvändig för att hantera eller försvara våra rättsliga anspråk.

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som avser dig.

Radering

Du kan under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade, t.ex. när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål de samlades in för eller om personuppgifterna skulle behandlas på ett olagligt sätt.

Begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att enbart omfatta lagring. Detta gäller t.ex. om behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller i den utsträckning behandlingen är baserad på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss. Du har även rätt att begära att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (i de fall det är möjligt) om (i) behandlingen är baserad på ditt samtycke eller fullföljande av ett avtal som vi ingått med dig, och (ii) behandlingen sker automatiserat.

Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter.

Inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har klagomål avseende B&K:s behandling av personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om hur du lämnar ett klagomål till IMY här.

8   Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor som är relaterade till denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@bernadottekylberg.se.

9  Ändringar till denna integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att behöva uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på webbplatsen, där vi informerar dig om eventuella väsentliga förändringar.

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 18 oktober 2023.

 
Varukorg

Fri frakt Du är ||belopp|| bort från fri frakt.
Inga fler produkter finns att köpa

Genom att klicka på "CHECKOUT" godkänner du de allmänna villkoren för köp från bernadottekylberg.com